جستاري در ماهيت تكنولوژي، علم و انديشه از ديدگاه مارتين هايدگر

زبان: فارسی

نوع: نگارش

نویسنده: ایمان سلطانی فر

با نگاهی روشن و موشکافانه بر قامت انسان امروز، او را آنچنان مجهز به ابزار، به ظاهر توانمند می یابیم، که جای هیچگونه ابهام در طی درجات و کمال شناخت از سوی او بر پیکره ی فکر ناظر باقی نمی ماند. ابزاری چون تکنولوژی، علم و …، آنچنان کارآ و توانمند که گستردگی حدود تأثیرات این ابزار در دسترس انسان کارآی ا...

785 KB

خلاقیت، امری پیش پا افتاده

زبان: فارسی

نوع: ترجمه

نویسنده: ریچارد کوین، مترجم: ایمان سلطانی فر

در این مجال منابع اصلی دستیابی به شناخت خلاقیت شناسایی و برخی از پیش انگاره های اساسی متعلق به علوم شناختی در ارتباط با خلاقیت با هدف به پرسش کشیدن و استفهام مسئله باز شده اند. چالش اصلی، با مفاهیم هرمونوتیکی و پراگماتیسمی از اندیشه و تفسیر شکل گرفته است.
مفهوم مدرن خلاقیت درباره ی یک توانایی ذه...

280 KB

ترجيح سنجي نسبت توده- فضاي خالي در نماهاي مسكوني

زبان: فارسی

نوع: ترجمه

نویسنده: مجدی م. الخرشه، مترجم: ایمان سلطانی فر

این مقاله به طرح اهمیت بررسی کمی شاخصه نسبت توده-فضای خالی در نماهای مسکونی، می پردازد. انتظار می رود که نسبت توده-فضای خالی بر میزان ترجیح دهی-مطلوبیت نماها تأثیرگذار باشد. به هدف آزمون این فرضیه، با به کارگیری تعدادی از بسته های نرم افزاری ویرایش عکس و ویرایش شبکه ای، نماهای شبیه سازی شده. کامپیوت...

1043 KB

بر کرانه مسائل اساسی پدیدار شناسی

زبان: فارسی

نوع: نگارش

نویسنده: ایمان سلطانی فر

بایست به خود اعتنا کنی؛ نگاه خیره خود را از همه چیز اطرافت به سوی باطن خویشتن برگیر، این اولین مطالبه ای است که فلسفه در شاگرد خود حاصل می سازد. هرآنچه بیرون از توست، فاقد اهمیت است، مگر منحصراً خود خویشتنت. مجلد بیست و چهارم از میان یکصد و دو اثر به چاپ رسیده مارتین هیدگر با عنوان "مسائل اساسی پدید...

203 KB