ساختمان مسکونی حسینی

نوع مشارکت: طراحی شده

کاربری: مسکونی

سال اتمام: 1390

مکان: ایران | فارس | شیراز

مساحت: 597 متر مربع

مشتری | کارفرما: حسینی

هدف پیش روی این پروژه، طراحی ساختمان یک مجتمع مسکونی سه واحدی در چهار طبقه در زمینی به مساحت 230 مترمربع (m 10 × m 23)، واقع شده در شهرک استقلال، در منطقه شمال غرب شهر شیراز بود. نمایش انفکاک؛ آن چه که ماهیت معنایی اشیاء مجتمع و مرکب از چند شیء همسان (همسان به معنای تقریب دور یا نزدیک همسانی)، آن ها را از اشیاء منفرد و تک عضوی متمایز می سازد، "هستی چند تایی" (multiplex being) آن هاست، هستی ای که از تکرار گروهی از هستی ها (تکراری از هستی اشیاء تشکیل دهنده مجتمع با قرابت بیش و کم در همسانی نسبت یه هم) حاصل است و در واقع هستی معنایی شیء مجتمع در گرو این تکرار است و به شرط حیات آن و البته منتج از آن، تکراری که مأکد معنای تفکیکی و تفرق هستی اشیاء تشکیل دهنده است و البته برجستگی این انفکاک است که تکرار را حیات بخشیده است، "انفکاک" (disunity). مفهوم "انفکاک"، برجسته سازی و تمرکز بر آن، ایده اصلی فرآیند طراحی پروژه ی پیش رو را شاکله بخشید.

از + و - برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی استفاده کنید.