ساختمان مسکونی حسین پور

نوع مشارکت: طراحی شده

کاربری: مسکونی

سال اتمام: 1392

مکان: ایران | فارس | شیراز

مساحت: 550 متر مربع

مشتری | کارفرما: حسین پور

طراحی ساختمان یک مجتمع مسکونی سه واحدی در چهار طبقه در زمینی به مساحت 200 مترمربع (m 10 × m 20)، واقع در شهرک استقلال شهر شیراز، هدف پروژه ی طراحی پیش رو بود. سهم خواهی اعتراضی عضو سازه ای در عرض اندام و بسط حضور بنا، تا پای گسست جلد بنا؛ حبس سهم حضور و حبس عرضه ی بصری اعضاء ای از بنا چون اعضاء سازه ای و یا اعضاء تأسیسات مکانیکی در عرض اندام بنا به مثابه نفی حضور، هراس از عریان نمایی، شرمندگی از هستی اشیاء مذکور و یا محدود نمودن حضور شان به عرصه ی کارکردی صرف است، و البته منجر و منتج به تقلیل امر معمارانه به حرفه ی کاذب سازی و روکش سازی است، چنان که اثری از رویداد ها و ماجرا هایی که در دل بنا و نفس درون جاری است در تظاهر بیرونی بنا منعکس نیست، چونان که این دو (درون و برون) از یکدگر و اضطرابات هم مجزایند، چون دو پاره ی نامرتبط! نفی این چنین نگاهی با منظری بزرگ نمایانه، ایده اصلی طراحی این پروژه ی مسکونی را ماهیت بخشید؛ تا آن جا که سهم حضور عضو سازه ای تا دریدن آن هراس، شرمندگی و در پی اش پوسته بنا و البته نمایش اضطراب حضورش، تا مرز تفاخر، بیشینه گردید.

از + و - برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی استفاده کنید.

همکاران جانبی - تیم عملیات ساخت